พิมพ์

 

หนังสือรับรองคุณวุฒิ 2563

 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรศิลศาสตร์ สาขาวิชาศิลปแห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์