หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

 

หนังสือรับรองหลักสูตร

 

 

1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
    ที่ ศธ 0506(4)/3404 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2552

 

pdf 640

2. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
    ที่ ศธ 0206.6/199 ลงวันที่ 20 เมษายน 2553

 

pdf 640

3. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
    ที่ ศธ 5102.1/6610  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2552

 

pdf 640