สำนักวิชาการ สถาบันรัชต์ภาคย์ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2538 และได้เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการที่เข้มเข็มและมีคุณภาพมุ่งมั่นประสานงานวิชาการและด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาและสถาบัน มาพร้อมจัดตั้งสถาบัน

         สำนักวิชาการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านวิชาการและดำเนินการจัดการศึกษาโดยประสานงานกับคณะวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสถาบันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งรักษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานการศึกษาที่ก้าวหน้าและทันสมัยถือเป็นภารกิจสำคัญของสำนักวิชาการซึ่งได้มี การกำหนดงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตไว้อย่างสอดคล้องกับแผนพัฒนาโดยคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการดำเนินงานรวมทั้งการร่วมมือทางวิชาการภายในและภายนอกสถาบันเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการของสถาบันให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน อีกทั้งสำนักวิชาการยังเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานในการดูแลมาตรฐานหลักสูตรทุกระดับ การประสานงานกับคณะให้บริหารการจัดการเรียนการสอนบริหารงานวิชาการให้เป็นมาตรฐานและปฏิบัติไปในแนวทิศทางเดียวกัน เช่น การบริหารจัดการติดตามปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย การจัดตารางเรียนตารางสอบ การจัดห้องเรียนห้องสอบ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารการเรียนการสอนให้คณะ การประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานบริการด้านระดับสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้ทั่วไป ฯลฯ ในปัจจุบัน สำนักวิชาการและประกันคุณภาพได้ถูกมอบหมายให้เป็นแกนหลักในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสถาบัน ให้สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับแก่สังคมต่อไป