สำนักวิชาการ สถาบันรัชต์ภาคย์ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2538 และได้เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการที่เข้มเข็มและมีคุณภาพ มุ่งมั่นประสานงานวิชาการและด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาและสถาบัน มาพร้อมจัดตั้งสถาบัน โดยสถานที่จัดตั้งของสำนักวิชาการตั้งอยู่ที่อาคารทรงไทย จนถึงปีพุทธศักราช 2547 ได้ย้ายที่ทำการสำนักวิชาการ มาที่อาคารสถาปัตยเวท 1 จนถึงปัจจุบัน  สำนักวิชาการ.......