จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท สถาบันรัชต์ภาคย์

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF.)

 

ชื่อหลักสูตร

หนังสือที่รับรอง/รับทราบหลักสูตร

สกอ.

ก.พ.

ก.ค.ศ.

วิชาชีพ

หลักสูตรระดับปริญญาโท

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี 2556)
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี 2558)

 

 

 

 

 

 

3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ (นานาชาติ)

5

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ

(หลักสูตรใหม่ ปี 2559)