จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท สถาบันรัชต์ภาคย์

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF.)

 

ชื่อหลักสูตร

หนังสือที่รับรอง/รับทราบหลักสูตร

สกอ.

ก.พ.

ก.ค.ศ.

วิชาชีพ

หลักสูตรระดับปริญญาโท

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

 

 

 

 

 

 

 

3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)

5

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)