จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท สถาบันรัชต์ภาคย์

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF.)

 

ชื่อหลักสูตร

หนังสือที่รับรอง/รับทราบหลักสูตร

สกอ.

ก.พ.

ก.ค.ศ.

วิชาชีพ

หลักสูตรระดับปริญญาโท

1

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

2

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (2556)
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (2558) 

 

3

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 

4

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)