จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี สถาบันรัชต์ภาคย์

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF.)

 

ชื่อหลักสูตร

หนังสือที่รับรอง/รับทราบหลักสูตร

สกอ.

ก.พ.

ก.ค.ศ.

วิชาชีพ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

2

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

3

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

5

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

6

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เนต) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

7

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เนต) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

8

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

9

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

10

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

11

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

12

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์

เพื่อการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

13

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

14

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ

และภาคเอกชน (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เนต) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)