จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี สถาบันรัชต์ภาคย์

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF.)

 

ชื่อหลักสูตร

หนังสือที่รับรอง/รับทราบหลักสูตร

สกอ.

ก.พ.

ก.ค.ศ.

วิชาชีพ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

2

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

3

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

6

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เนต)

7

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เนต)

8

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

9

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

10

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

11

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ

12

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์

เพื่อการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)

13

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

14

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ

และภาคเอกชน (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เนต)