ดาวน์โหลดเอกสารสำนักวิชาการ

      download
สำหรับนักศึกษา
 วชก. 001 คำร้องขอสอบเก็บตัว (ซ้ำซ้อน)  pdf 640  w 1
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงวัน/เวลาสอบ
 วชก. คำร้องขอสอบกลางภาค /ปลายภาค
แบบบันทึกการทุจริตในการสอบ
แบบคำร้องทั่วไป
สำหรับอาจารย์
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบ
แบบแสดงผลคะแนนการศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์
คำร้องขอสอนชดเชย/สอนเพิ่มเติม
คำร้องของดสอน/งดบรรยาย
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน
คำร้องขอปิดรายวิชา
คำร้องขอใช้/เปลี่ยนแปลงห้องเรียน
แบบคำร้องขอไปเข้าร่วม อบรม ประชุม สัมมนา ภายนอกสถาบันรัชต์ภาคย์
แบบรายงานการไปเข้าร่วม อบรม ประชุม สัมมนา ภายนอกสถาบันรัชต์ภาคย์
แบบประเมินการเรียนการสอนรายวิชาของอาจารย์ผู้สอน สถาบันรัชต์ภาคย์
แบบเสนอชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์
แบบรายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
แบบรายงานการสอน
แบบแจ้งการนำนักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรม
สรุปรายละเอียดภาระงานสอนของอาจารย์
แบบรายละเอียดภาระสอนเกิน
แบบเสนอขอพัฒนา/เปิดหลักสูตรใหม่
แบบเสนอโครงการวิจัยเปิดหลักสูตรใหม่
แบบเสนอขอปิดหลักสูตร
แบบเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
แบบเสนอชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
คำร้องขอถ่ายเอกสาร
ใบเบิกวัสดุ