KK 1
     
K 8 บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  
K 8 บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งศาสตราจารย์ [เพิ่มเติม ]  
K 8 บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ [เพิ่มเติม ]  
K 8 บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งศาสตราจารย์ ณ วันที่ 16 กันยายน 2558 [ เพิ่มเติม]  
K 8 บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ณ วันที่ 16 กันยายน 2558 [ เพิ่มเติม]  
     
     
  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง...  
     
K 8 แบบขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพื่อขอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  pdf 640  
K 8 แบบขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพื่อขอดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์   pdf 640  
K 8 แบบขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพื่อขอดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  pdf 640  
K 8 แบบประเมินการสอน [สรภ.วก.1 ]   pdf 640  
K 8 แบบสรุปประเมินการสอน [สรภ.วก.2 ]   pdf 640  
K 8 แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน [สรภ.วก.3 ]   pdf 640  
K 8 แบบประเมินผลเอกสารคำสอน [สรภ.วก.4 ]    pdf 640  
K 8 แบบสรุปผลการประเมินการสอน [สรภ.วก.5 ]    pdf 640  
K 8 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ [สรภ.วก.6 ]   pdf 640  
     
     
  คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ ส.รภ.  
     
     
 K 8 ขั้นตอนการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) สถาบันรัชต์ภาคย์  
 K 8 ประกาศ  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันรัชต์ภาคย์ พ.ศ. 2558  
     
     
     
  ประกาศ/ระเบียบ สกอ.  
     
     
 K 8 ระเบียบ กกอ. ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 และเอกสารแนบท้าย  
 K 8 ระเบียบ กกอ. ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552  
 K 8 ระเบียบ กกอ. ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550  
 K 8 ระเบียบ กกอ. ว่าด้วย การกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
 K 8 ระเบียบ กกอ. ว่าด้วย การกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547  
 K 8 ระเบียบ กกอ. ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานในการแต่งตั้งคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547  
     
     
     
     
   <<ค้นหาบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ>>