มุ่งมั่นสร้างมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสถาบันก้าวสู่ชั้นแนวหน้าด้านวิชาการ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนการสอน เพื่อก้าวไปสู่สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานการศึกษาที่ก้าวหน้าและทันสมัย และเป็นที่รู้จักในสังคม

 

 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ ได้ระดับมาตรฐานการศึกษาที่ก้าวหน้าและทันสมัย

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย

 3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการของสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

 4. ดำเนินการประสานงานกับคณะทุกคณะและหน่วยงานต่างๆ เพื่อบริหารงานด้านวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 5. ส่งเสริมสนับสนุน ให้คณาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น  และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตตำราและเผยแพร่ ผลงานด้านวิชาการในระดับอาจารย์  และนักศึกษา

 6. ส่งเสริมสนับสนุนการสรรหาเอกสารตำราเพื่อการค้นคว้าด้วยระบบสารสนเทศอันทันสมัย บริการแก่คณาจารย์และนักศึกษา

 7. งานอื่นๆ ที่สำนักวิชาการได้รับมอบหมายจากสถาบัน สภาวิชาการ และสภาสถาบันฯ

 

  

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ ได้ระดับมาตรฐานการศึกษาที่ก้าวหน้าและทันสมัย

 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย

 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการของสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

 4. เพื่อดำเนินการประสานงานกับคณะทุกคณะและหน่วยงานต่างๆ เพื่อบริหารงานด้านวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้คณาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น  และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตตำราและเผยแพร่ ผลงานด้านวิชาการในระดับอาจารย์  และนักศึกษา

 6. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสรรหาเอกสารตำราเพื่อการค้นคว้าด้วยระบบสารสนเทศอันทันสมัย บริการแก่คณาจารย์และนักศึกษา

 7. เพื่อประสานงานอื่นๆ ที่สำนักวิชาการได้รับมอบหมายจากสถาบัน สภาวิชาการ และสภาสถาบันฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้