โครงสร้างสำนักบริหารวิชาการ สถาบันรัชต์ภาคย์

 

 

อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์

ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ วัฒนวงศ์

 

 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล  ฝ่ายห้องสมุด

น.ส.สุรินทร์  มรรคา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

น.ส.ดวงรัตน์  ธรรมสโรช

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล

น.ส.อัญมณี  ศรีวัชรินทร์

หัวหน้าห้องสมุด

 

น.ส.พรรณิภา  วิชัยพล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นาย ภูมิมินทร์  นามวงศ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

น.ส.ฐิตาทกานติ์  ธนยศบุญญฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

 

น.ส.จุฑารัตน์  สุกจำรัส

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นาง จุฑามาศ จงกลรอด 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

 

 

 

 

 

เลขานุการสำนักบริหารวิชาการ

 

 

น.ส.สุรินทร์  มรรคา 

เลขานุการสำนักบริหารวิชาการ