เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 new icon

 

 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

 

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

 

 

   
ประกาศ/หลักเกณฑ์  
   
   

K 5 ประกาศสถาบันรัชต์ภาคย์ เรื่อง ขั้นตอนการเปิด พัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร และปิดหลักสูตร
    ของสถาบันรัชต์ภาคย์ (ส.รภ.009/2556 ลว.26 มกราคม 2556) รายละเอียด

K 5 ประกาศสถาบันรัชต์ภาคย์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ
    พ.ศ. 2559 (ส.รภ. 007/2559 ลว. กันยายน 2559) รายละเอียด new icon

 
K 5 คู่มือการพัฒนาหลักสูตร   
 a 1  
   
   
   
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)  
   
 
K 5 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 รายละเอียด
 
K 5 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  รายละเอียด
 
K 5 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552  รายละเอียด
 
K 5 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  รายละเอียด  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  รายละเอียด  
   
   
   
   
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
   
 
K 5 มคอ. 1  มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา..... สาขาวิชา....  
K 5 มคอ. 2  รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)  
K 5 มคอ. 3  รายละเอียดของรายวิชา  (Course Specification)  
K 5 มคอ. 4  รายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification)  
K 5 มคอ. 5  รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report)  
K 5 มคอ. 6  รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report)  
K 5 มคอ. 7  รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report) 
   
K 5 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. 02)  
K 5 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. 04)  
   
K 5 วชก. 040 แบบเสนอขอพัฒนา/เปิดหลักสูตรใหม่  
K 5 วชก. 041 แบบเสนอขอปิดหลักสูตร  
K 5 วชก. 042 แบบเสนอโครงการวิจัยเปิดหลักสูตร  
K 5 วชก. 043 แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  
K 5 วชก. 044 แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิพาษก์หลักสูตร